ons adres

Houtstraat 7
4231 DS  Meerkerk
tel.: 0183 35 14 12
info@camperservicemeerkerk.nl
contactformulier

openingstijden

ma t/m vrij:   08.00 - 18.00 uur
di, woe, do:  19.00 - 21.00 uur
zaterdag:      08.00 - 12.30 uur

Camper Service Meerkerk is een zusterbedrijf van:

jaspers

disclaimer

Algemeen
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Autobedrijf Jaspers vof alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Autobedrijf Jaspers vof niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Autobedrijf Jaspers vof beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Autobedrijf Jaspers kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten
Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Autobedrijf Jaspers de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Autobedrijf Jaspers vof. wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Autobedrijf Jaspers vof controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Autobedrijf Jaspers vof , respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autobedrijf Jaspers vof of de rechthebbende, te kopiƫren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Autobedrijf Jaspers vof te sturen. Autobedrijf Jaspers vof adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Autobedrijf Jaspers vof te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Autobedrijf Jaspers vof , haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriƫle schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Autobedrijf Jaspers vof op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Autobedrijf Jaspers vof geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Autobedrijf Jaspers vof of aan u,
  4. het al dan niet functioneren van deze website
  5. misbruik van de website,
  6. het verlies van gegevens,
  7. het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld,
  8. of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website
  9. de uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor tot bestuurders en medewerkers van Autobedrijf Jaspers vof

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Autobedrijf Jaspers vof behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.